Retourneren en Herroepingsplicht

Artikel 5 uit de algemene voorwaarden

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die
handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
2. Wederpartij heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen. De Wederpartij heeft echter geen recht van
herroeping indien de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde
zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Wederpartij of een door
Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of,
voor overeenkomsten waarbij Wederpartij in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop Wederpartij of een door Wederpartij
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Wederpartij Stickermaster, via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Wederpartij kan hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7
van dit artikel of te middels deze link downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Wederpartij haar mededeling
betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de
herroepingstermijn is verstreken.
6. Als Wederpartij de overeenkomst herroept, ontvangt Wederpartij alle betalingen die
Wederpartij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van Wederpartij haar keuze voor een andere wijze van
levering dan de door Stickermaster geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en
in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Stickermaster op de hoogte is gesteld van
Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van Stickermaster terug.
Stickermaster betaalt Wederpartij terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Wederpartij
de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zal Wederpartij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Stickermaster is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen
heeft teruggekregen, of wederpartij heeft aangetoond dat Wederpartij de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Stickermaster zal de goederen afhalen
of Wederpartij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na
de dag waarop Wederpartij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Stickermaster heeft
medegedeeld, aan Stickermaster terug te zenden of te overhandigen. Wederpartij is op tijd als
Wederpartij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De
directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Wederpartij haar rekening.
Wederpartij is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor Wederpartij te vergemakkelijken
stelt Stickermaster hier hieronder vermelde formulier aan Wederpartij te beschikking.
Wederpartij kan dit formulier gebruiken wanneer Wederpartij de overeenkomst wenst te
herroepen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan Stickermaster
Verkeersweg 3a
3842 LC,
Harderwijk
Nederland
0341-729680
info@stickermaster.nl
www.stickermaster.nl
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum(*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onze klanten beoordelen Motor-sticker.com gemiddeld met 4.2 (van 5) op basis van 68 reviews!