Algemene voorwaarden Motor-Sticker (Hierna te vernoemen Stickermaster)  Business to consumer


Algemene voorwaarden Stickermaster Business to consumer


1. Partijen


1. Stickermaster: vennootschap onder eene firma Stickermaster, geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 54246598, gevestigd te Harderwijk aan de Verkeersweg 3a
(3842 LC), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Stickermaster:
Website: www.stickermaster.nl
Email: info@stickermaster.nl
Telefoonnummer: 0341-729680
Btw-identificatienummer: 851226383B01
3. Wederpartij: de (potientiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van
Stickermaster.


2. Toepasselijkheid


1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Stickermaster verklaren
partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met
elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene
voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen
gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. Derden die door Stickermaster bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken
kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn Wederpartij digitaal toegezonden, zijn te allen tijde voor
Wederpartij toegankelijk op de website van Stickermaster en kunnen op diens verzoek
schriftelijk worden toegezonden.


3. Aanbod en overeenkomst


1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk
vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Stickermaster is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in
Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van Stickermaster van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen
in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of
modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel
leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van
Stickermaster.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door
stickermaster. Stickermaster is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt stickermaster dit mede binnen twee (2) werkdagen
na ontvangst van de bestelling.


4. Levering


1. Stickermaster levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in
het hoofdcontract gestelde termijn en op de door Wederpartij gekozen leveringsmethode met
inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door Wederpartij geaccepteerde
leveringskosten.
2. Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan Wederpartij een bericht
ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een in de buurt gelegen afhaallocatie.
3. De levertermijn is niet fataal, hierdoor dient Wederpartij Stickermaster altijd eerst in
gebreke te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens
tot enige remedie over te kunnen gaan. Stickermaster is niet gehouden schade als gevolg van
vertraging in de levering die aan Wederpartij is toe te rekenen te vergoeden. Mocht de
levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog zijn
uitgebleven, dan heeft Wederpartij het recht de bestelling te annuleren.
4. Het risico van verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op
Wederpartij over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit ongeacht de
eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. Stickermaster is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van
bekwame derden indien zulks naar oordeel van Stickermaster wenselijk is met het oog op een
voor Wederpartij optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is
ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.


5. Herroepingsrecht


1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die
handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
2. Wederpartij heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen. De Wederpartij heeft echter geen recht van
herroeping indien de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde
zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Wederpartij of een door
Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of,
voor overeenkomsten waarbij Wederpartij in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop Wederpartij of een door Wederpartij
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Wederpartij Stickermaster, via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Wederpartij kan hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7
van dit artikel of te middels deze link downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Wederpartij haar mededeling
betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de
herroepingstermijn is verstreken.
6. Als Wederpartij de overeenkomst herroept, ontvangt Wederpartij alle betalingen die
Wederpartij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van Wederpartij haar keuze voor een andere wijze van
levering dan de door Stickermaster geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en
in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Stickermaster op de hoogte is gesteld van
Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van Stickermaster terug.
Stickermaster betaalt Wederpartij terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Wederpartij
de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zal Wederpartij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Stickermaster is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen
heeft teruggekregen, of wederpartij heeft aangetoond dat Wederpartij de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Stickermaster zal de goederen afhalen
of Wederpartij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na
de dag waarop Wederpartij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Stickermaster heeft
medegedeeld, aan Stickermaster terug te zenden of te overhandigen. Wederpartij is op tijd als
Wederpartij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De
directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Wederpartij haar rekening.
Wederpartij is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor Wederpartij te vergemakkelijken
stelt Stickermaster hier hieronder vermelde formulier aan Wederpartij te beschikking.
Wederpartij kan dit formulier gebruiken wanneer Wederpartij de overeenkomst wenst te
herroepen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan Stickermaster
Verkeersweg 3a
3842 LC,
Harderwijk
Nederland
0341-729680
info@stickermaster.nl
www.stickermaster.nl
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum(*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Klachtenafhandelingsbeleid


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten
die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er
dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde
onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer
als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil
aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te
worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via
het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


7. Garantie


1. Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen,
en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Wederpartij binnen 2 maanden na ontdekking
van dit gebrek Stickermaster hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel
in zijn geheel “stuk” kan worden verklaard, dient Wederpartij Stickermaster hieromtrent
binnen 3 maanden na ontdekking hiervan te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal Stickermaster het
artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor
beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft
Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden waardoor Wederpartij de door haar
betaalde koopsom geretourneerd krijgt en Stickermaster de door haar geleverde artikelen
terug in bezit dient te krijgen.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout van Wederpartij zal Stickermaster tenminste
een vergoeding in rekening brengen voor herstel of vervanging. De hoogte van deze
vergoeding hangt af van de mate van opzet of veronachtzaamheid van Wederpartij waardoor
het gebrek is ontstaan.
5. Stickermaster verleent geen garantie op de hechting van de stickers indien deze niet
door stickermaster zijn aangebracht.


8. Betaling


1. Wederpartij voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract
weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel
toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de verschuldigde koopsom binnen 14
dagen na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.
3. Wanneer Wederpartij tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke
verkeert, zal Stickermaster direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens Wederpartij in
gang zetten. Conform de wet is Wederpartij alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte
kosten aan Stickermaster verschuldigd.
4. Wederpartij is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van
Stickermaster te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.


9. Eigendomsvoorbehoud


1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke
machtsverschaffing, pas over op Wederpartij nadat deze al hetgeen Wederpartij ter zake uit
de overeenkomst aan Stickermaster verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.
Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele
nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is Wederpartij derhalve niet gerechtigd om de
goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. Wederpartij verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud,
om Stickermaster tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance
van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Wederpartij is tevens gehouden ten behoeve van
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en
diefstal.
4. Wanneer Wederpartij in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is
Wederpartij verplicht op verzoek van Stickermaster alle benodigde medewerking te leveren
waardoor Stickermaster weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit
houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Stickermaster en de goederen retour te
zenden.


10. Aansprakelijkheid


1. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in
deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
2. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder
ook een nalaten begrepen wordt, voordoet en tot aansprakelijkheid van Stickermaster leidt,
dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop
de door Stickermaster gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft.
3. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke
aansprakelijkheid van Stickermaster beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse
en persoonlijke schade die Wederpartij heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of
immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of
beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.


11. Overmacht


1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Stickermaster geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Stickermaster opgeschort. Indien nakoming
door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn
waardoor het voor Stickermaster onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te
voldoen, is Stickermaster bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Wederpartij en
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Stickermaster bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te
facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


12. Privacy


1. De overeenkomst met Wederpartij wordt onder andere voor administratieve verplichtingen
gearchiveerd. Wederpartij kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij
Stickermaster opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de
afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. De site van stickermaster kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites
bevatten. Stickermaster is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.
13. Intellectueel eigendomsrechten
1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website
van Stickermaster site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van stickermaster of
van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken
niet commercieel gebruikt worden.
2. Wanneer Wederpartij zelf een ontwerp maakt op de website van Stickermaster, gaat
Stickermaster ervan uit dat Wederpartij gerechtigd is om de productie te starten van het
betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat Wederpartij,
indien zij (beeld)merk, afbeelding, logo of foto upload, toestemming dient te hebben van een
bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke eigenaar. Stickermaster gaat ervan
uit dat geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt.
Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en
vrijwaart Stickermaster hieromtrent.
14. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Stickermaster is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een
derde partij over te dragen. Wederpartij is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een
derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Stickermaster.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders
dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht
van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Harderwijk
onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele
verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het
arrondissement waarin de gemeente Harderwijk is.


Onze klanten beoordelen Motor-sticker.com gemiddeld met 4.2 (van 5) op basis van 67 reviews!